x

จัดการและบริการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน และระบบอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บัณฑิตครุศาสตร์มีคุณภาพสูงในเชิงวิชาชีพและคุณธรรม และเพื่อให้คณาจารย์และนิสิตได้รับความสะดวกสบายในการบริการ