x
Submitted by CUEDU_RAS on 9 July 2019

กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
ขอเชิญชวนคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพการวิจัย 
เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2-3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

**ครั้งที่ 1 วันอังคาร 23 ก.ค.62 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
โดย ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช และ อ.ดร.ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์

**ครั้งที่ 2 วันอังคาร 27 ส.ค.62 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษา
โดย ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์

**ครั้งที่ 3 วันอังคาร 17 ก.ย.62 เรื่อง จริยธรรมวิจัยในคน: แนวคิดและกระบวนการ 
โดย ศ.กิตติคุณ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ ประธานกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 2

**ครั้งที่ 4 วันอังคาร 15 ต.ค.62 เรื่อง สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์: การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้วิจัย
โดย รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล  ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ครั้งที่ 5 วันอังคาร 19 พ.ย.62 เรื่อง การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
โดย ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช และ อ.ดร.กนิษฐ์  ศรีเคลือบ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์

**ครั้งที่ 6 วันอังคาร 17 ธ.ค.62 เรื่อง แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบปัญหาการวิจัย
โดย อ.ดร.ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ และ อ.ดร.สิวะโชติ  ศรีสุทธิยากร ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์

 

http://portal.edu.chula.ac.th/resch/assets/images/colorbar.gif

ลงทะเบียนได้ที่  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYTX3_6AGV4kK7nMUKVGYQZxS2Glhvohgskaal780ce52dxw/viewform

ดูย้อนหลังได้ที่ วันที่ 23 ก.ค.62 (คลิก)

ภาพกิจกรรม