x
Submitted by CUEDU_PR on 27 September 2021

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 คณะครุศาสตร์ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต “ระลึกรักสลักไว้ไม่ลืม” ในโอกาสเกษียณอายุการทำงานของคณาจารย์ ประจำปี 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ เป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิต เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานในคณะครุศาสตร์ ตลอดอายุการทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่น อดทน จนคณะครุศาสตร์ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา

ซึ่งมีคณาจารย์คณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เกษียณอายุการทำงานทั้งหมด 11 ท่าน ได้แก่

1.รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทรงกลด คชเสนี

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ แข็งขัน

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิรัตน์ บรรยายกิจ

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นววรรณ วุฒฑะกุล

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล

10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง

11.อาจารย์ประเสริฐ บุญสมบูรณ์สกุล

กิจกรรมจัดรูปแบบออนไลน์ ประกอบด้วย วีดิทัศน์เชิดชูเกียรติ คณาจารย์ที่เกษียณอายุการทำงาน กิจกรรมแกะกล่องของขวัญส่งมอบของที่ระลึก คลิปภาพความประทับใจ “ระลึกรักสลักไว้ไม่ลืม”

แม้จะจัดในรูปแบบ Zoom แต่ยังคงไว้ซึ่งพิธีการอย่างครบถ้วน นับเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการ เปลี่ยนแปลงของสังคม อย่างไรก็ตามการรักษาซึ่งวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี เดิมยังอยู่โดยปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย ภายใต้รูปแบบใหม่ที่นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ ได้อย่างเหมาะสมและลงตัว บรรยายกาศเปรียบเสมือนได้เข้าไปอยู่ในสถานที่จริงของพิธีดังกล่าว

การจัดงานเป็นไปได้อย่างน่าประทับใจ

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิสรา รัตนากร และ อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี พิธีกรกิตติมศักดิ์

รวมทั้งยังมี นายกสมาคมพฤทธาจารย์ครุศาสตร์ อดีตคณบดี ผู้บริหาร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ทั้งนี้ นาย Hangchoun Naron รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ให้เกียรติร่วมงาน

ในฐานะศิษย์เก่าของคณะครุศาสตร์อีกด้วย