x
Submitted by CUEDU_ESG on 27 January 2023

---> กำหนดการ 

---> รับสมัคร   

รอบที่ 1  ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 - วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565
รอบที่ 2  ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 - วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ:  หากหลักสูตรสามารถรับนิสิตได้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ แล้ว จะไม่เปิดรับสมัครนิสิตในรอบถัดไป