x
Submitted by CUEDU_PR on 21 February 2024
#EDUCUNEWS  พิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการคุณด้านทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566
 
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ชั้น 3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์
กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดพิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการคุณด้านทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร รองคณบดีเป็นผู้กล่าวรายงาน และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวขอบคุณผู้มอบทุนการศึกษา และมอบของที่ระลึกแก่เจ้าของทุน
 
ในพิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการคุณด้านทุนการศึกษา จัดขึ้นเพื่อขอบพระคุณผู้มอบทุนการศึกษาอย่างสุดซึ้ง อีกทั้งยังทำให้นิสิตตระหนักถึงพระคุณของเจ้าของทุน ซึ่งนิสิตแต่ละคนได้กราบขอบพระคุณเจ้าของทุนของตนเอง พร้อมมอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกันกับผู้มอบทุนการศึกษา