x
Submitted by CUEDU_PR on 30 May 2024
#EDUCUNEWS ขอแสดงความยินดี
.
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.10 น. ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 4 ชั้น 3 จุฬาฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์
มอบภาพวาดสีน้ำ แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร
เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
.
โดยภาพวาดสีน้ำเป็นผลงานของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
.
ท่านที่ชื่นชอบสามารถติดตามผลงานได้ที่ https://www.facebook.com/bencharong.kowapitaktat
และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-218-2290