x
Submitted by CUEDU_PR on 3 August 2020
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดการสัมมนาการศึกษาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom)
โดยมีการชี้แจงกิจกรรมการสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาและกิจกรรมการสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 โดย ผู้อำนวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา (ผศ.สันติ ศรีประเสริฐ)
.
จากนั้นมีการสัมมนา เรื่อง “การปรับตัวสู่โลกของการทำงานในสถานศึกษาของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” และนิสิตพบหัวหน้าอาจารย์นิเทศก์วิชาเอกเพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนิสิตเกี่ยวกับทักษะการปรับตัวกับผู้ร่วมงานในสถานศึกษาที่มีบริบทต่าง