x
Submitted by CUEDU_PR on 6 August 2020
"คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตและอาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม และร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงาน Thailand Research Expo 2020"
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง และ 1 รางวัล การเขียนข้อเสนอโครงการระดับดี จากการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 กลุ่มที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดของผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1. โครงการเกมการศึกษาเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
* โดย นางสาวณัชชา เจริญชนะกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ: ผศ.พรเทพ เลิศเทวศิริ
* รางวัลที่ได้รับ: 1 เหรียญทอง และรางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการระดับดี
2. โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้แรงบันดาลใจจากพหุวัฒนธรรม ในย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา
* โดย: นางสาวชนิกานต์ ขุนแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ: ผศ.พรเทพ เลิศเทวศิริ
* รางวัลที่ได้รับ: 1 เหรียญทอง
3. เขลางค์ซิตี้อาร์ต
* โดย: นางสาวธนพร สายวงศ์ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ: ผศ.พรเทพ เลิศเทวศิริ
* รางวัลที่ได้รับ: 1 เหรียญทอง
นอกจากนี้ นิสิตได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 2 บทความ ได้แก่
1. ผลงานวิจัยของนายสุชาติ อิ่มสำราญ
ชื่อผลงาน: งานศิลปะสื่อผสมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์จังหวัดน่าน : “คัทธนกุมารชาดก”
โดยมี ผศ.ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ เป็นที่ปรึกษา
2. ผลงานวิจัยของ นางสาวณัชชา เจริญชนะกิจ
ชื่อผลงาน : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกมศึกษา เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง วงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเด็กช่วงวัย 12-15 ปี
โดยมี ผศ.พรเทพ เลิศเทวศิริ เป็นที่ปรึกษา
ผลงานทั้งหมด เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การศึกษาศิลปะภายใต้การนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งนิสิตสร้างสรรค์ขึ้นขณะศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 ปัจจุบันนิสิตสำเร็จการศึกษา และจะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ในปีการศึกษา 2563 นี้