x
Submitted by CUEDU_PR on 13 November 2020

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิิิริเดช สุชีวะ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจั​ยและพัฒนาการศึกษา​เพื่อการพัฒนา​ที่ยั่งยืน ให้การต้อนรับ นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี พร้อมคณะศึกษานิเทศก์​และผู้บริหารจาก 5 โรงเรียน ในพื้นที่เทศบาลเมืองปัตตานี

.

ในโอกาสเข้าหารือแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำแนวปฏิบัติการปฏิรูป​การศึกษาด้วยแนวทางโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC)​ ไปสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และประสานความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต