x
ประเภทขอใหม่
 1. กรอกข้อมูลแบบฟอร์ม จร. 03 และให้ อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม
 2. แนบเอกสารประกอบการขอตราติดรถยนต์

กรณีนิสิตเป็นเจ้าของรถเอง

 • สำเนาบัตรนิสิต (ต้องยังไม่หมดอายุ)
 • สำเนาใบขับขี่ (ต้องยังไม่หมดอายุ)
 • สำเนาหน้าแรก เล่มทะเบียนรถ
 • สำเนารายการเสียภาษีรถยนต์ (ต้องยังไม่หมดอายุ)

กรณีเจ้าของรถเป็นบิดา-มารดา , พี่-น้อง ร่วมบิดา หรือ มารดา , คู่สมรส

 • สำเนาบัตรนิสิต (ต้องยังไม่หมดอายุ)
 • สำเนาใบขับขี่ (ต้องยังไม่หมดอายุ)
 • สำเนาหน้าแรก เล่มทะเบียนรถ
 • สำเนารายการเสียภาษีรถยนต์ (ต้องยังไม่หมดอายุ)
 • สำเนาทะเบียนบ้านนิสิตและเจ้าของรถ
 1. ชำระเงินค่าธรรมเนียม 100 บาท ที่กลุ่มภารกิจคลังและพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ชั้น 3 อาคารจามจุรี 5   และนำใบเสร็จรับเงินมาแนบกับแบบฟอร์ม
 2. เสนอรองคณบดีลงนามในแบบฟอร์ม
 3. หน่วยงานจัดทำบันทึกข้อความพร้อมแนบแบบฟอร์มของนิสิตไปยังกลุ่มภารกิจจัดการยานพาหนะ สำนักบริหารระบบกายภาพ 
 4. นิสิตติดตามการขอรับตราติดรถยนต์ได้ที่FB Page กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต  ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ หรือ Line official : @038gcwvy  หลังยื่นเอกสาร 3 สัปดาห์
 5. นิสิตมารับตราติดรถยนต์พร้อมเซ็นรับ

ประเภทต่ออายุ

 1. กรอกข้อมูลแบบฟอร์มจร. 03ไม่ต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม
 2. ชำระเงินค่าธรรมเนียม 100 บาท ที่กลุ่มภารกิจคลังและพัสุด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ชั้น 3 อาคารจามจุรี5 และนำใบเสร็จรับเงินมาแนบกับแบบฟอร์ม (หากเป็นรถทะเบียนเดิม ไม่ต้องแนบหลักฐานอื่น)
 1. หน่วยงานทำบันทึกข้อความ พร้อมแนบแบบฟอร์มของนิสิตไปยังกลุ่มภารกิจจัดการยานพาหนะ สำนักบริหารระบบกายภาพ 
 2. นิสิตติดตามการขอรับตราติดรถยนต์ได้ที่ FB Page กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต  ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ หรือ Line official : @038gcwvy หลังยื่นเอกสาร 3 สัปดาห์
 3. นิสิตมารับตราติดรถยนต์พร้อมเซ็นรับ 

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มขอรับบัตรติดรถยนต์ เข้า-ออก บริเวณมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

 • หากเป็นคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้ใช้สูติบัตรบุตร
 • ไม่อนุญาตให้นำรถญาติมาขอตราติดรถยนต์
 • กรณีต่ออายุ “แต่ไม่ได้ใช้รถยนต์คันเดิม” ให้ดำเนินการขอตราติดรถยนต์ประเภท “ขอใหม่”

 

บุคลากรผู้รับผิดชอบ  :   

โทรศัพท์ 02-218-2534

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official : @038gcwvy