x
Submitted by CUEDU_PR on 22 August 2021

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช. สุชีวะ) เป็นประธานและให้โอวาทผ่านโปรแกรม Zoom โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์อย่างครบถ้วน หากแต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็นการจัดในรูปแบบของกิจกรรมออนไลน์และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากนิสิตผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของนิสิต เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID – 19

ก่อนวันงานมีกิจกรรมให้นิสิตเล่นเกมออนไลน์ ส่งความระลึกถึงอาจารย์ที่ปรึกษาผ่าน Padlet และออกแบบพานไหว้ครู ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ อาทิ PowerPoint (3D Model Function), Google Slide, Canva, Photoshop หรือวาดมือ รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับงานไหว้ครูผ่านเว็บไซต์

https://sites.google.com/student.../guruceremony2021/home

ในวันงาน กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละห้อง breakout ตามสาขาวิชาเอก ก่อนเข้าร่วมพิธีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แสดงความเคารพศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา การเจิมตำรา และการนำเสนอพานไหว้ครู ผ่านวีดีทัศน์ รวมทั้งรับฟังโอวาทจากประธานในพิธี เพื่อเรียนรู้ความหมายและความตระหนักถึงความสำคัญของการไหว้ครู ปิดท้ายด้วยการประกาศรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ซึ่งแบ่งรางวัลเป็นประเภทงานกราฟิกและงานวาด ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา พานไหว้ครูในปีนี้สะท้อนการใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีออนไลน์มาผสมผสานกับการออกแบบให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน รับชมผลงานได้ที่

https://sites.google.com/student.../guruceremony2021/garland

ภาพประกอบโดย : นายปรเมศวร์ ชรอยนุช ประธานคณะกรรมการนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 และกลุ่มภารกิจกิจการนิสิต คณะครุศาสตร์