x
Submitted by CUEDU_PR on 1 August 2022

"พิธีมอบบัตรเกียรติยศ แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ประจําปีการศึกษา 2563 "

.

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี ให้เกียรติประธานมอบบัตรเกียรติยศ แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ประจําปีการศึกษา 2563 โดยมี อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม กล่าวรายงาน

.

การนี้ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนที่ได้รับบัตรเกียรติยศ ซึ่งเป็นผลมาจากความมานะพากเพียรในการศึกษาเล่าเรียน ความอุตสาหะ ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ การประพฤติดี และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

.

นักเรียนทุกคนที่ได้รับบัตรเกียรติยศ ถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้และ ความสามารถเฉพาะตนอย่างยิ่ง ขอให้นักเรียนมีความตั้งใจอุตสาหะที่จะพากเพียรศึกษาเล่าเรียน ฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่ในคุณธรรมความดี และนําความรู้ ความสามารถของตนเองที่มี ไปปรับใช้ในการเรียนการทํางานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับตนเองและผู้อื่น ให้สมดังปรัชญาของโรงเรียน ที่ว่า “ความรู้คู่คุณธรรม”