x
Submitted by CUEDU_PR on 31 August 2022

"สัมมนาผู้บริหารคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) "

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการสัมมนาคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 25 – วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ The Tide Resort จังหวัดชลบุรี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ เป็นประธานเปิดงาน ผู้ร่วมโครงการ ประกอบด้วย ดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมและมัธยม ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจและหัวหน้าภารกิจ

การสัมมนาในครั้งนี้ ได้มีการระดมความคิดวิเคราะห์ตนเองและหน่วยงาน ตลอดจนวิเคราะห์และสร้างสรรค์กำหนดแนวทางการบริหารสู่แนวปฏิบัติ พัฒนาคณะครุศาสตร์และแผนยุทธศาสตร์ และภาพรวมการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งในการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ได้พัฒนา จนก้าวไปสู่การผ่านเกณฑ์ Screening EdPEx 200 ซึ่งในขั้นตอนต่อจากนี้ไป คณะครุศาสตร์จำเป็นต้องขยายผลโดยการสร้างความร่วมมือในทุกส่วนงาน ในการจัดทำแผนพัฒนาคณะครุศาสตร์ร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ EdPEx ที่จะนำพาไปสู่เป้าหมายได้ต่อไป