x
Submitted by CUEDU_PR on 14 September 2022

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอกของสาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังแนวคิดด้านการบริหารหลักสูตรต้นแบบของหลังสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต นานาชาติ สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารระบบการศึกษา