x
Submitted by CUEDU_PR on 7 November 2022

#EDUCUNEEWS

"สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง"

.

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน นำโดย ผศ.ดร.รุ่งระวี สมะวรรธนะ ประธานสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณาจารย์ และนิสิตประจำสาขาวิชา ฯ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - กีฬา และแผนการเรียนสุนทรียศาสตร์-กีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จังหวัดระยอง.

ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน และทำ Workshop กับสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการศึกษาต่อด้านสุขศึกษาและพลศึกษาให้กับนักเรียนเพื่อนำไปเป็นแนวทางการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในอนาคต

.