x
Submitted by CUEDU_PR on 13 December 2022

#EDUCUNEWS "ครุศาสตร์สัมพันธ์สัญจรภาคอีสาน"

เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2565 สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จัดโครงการครุศาสตร์สัมพันธ์สัญจร เป็นการเยี่ยมเยือนนิสิตเก่าครุศาสตร์ภาคอีสาน โดยเริ่มจากจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด และปิดท้ายด้วยจังหวัดนครราชสีมาอีกครั้ง ครุศาสตร์สัมพันธ์สัญจรครั้งนี้ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์และพี่น้องศิษย์เก่า ชาวครุศาสตร์ ที่เดินทางมาจากหลายจังหวัดเพื่อร่วมพบปะสังสรรค์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นตลอด 3 วัน 2 คืน