x
Submitted by CUEDU_PR on 20 March 2023

#EDUCUNEWS "พิธีเปิดโครงการอบรมวัคซีน EDU สำหรับครูนักการศึกษา รุ่นที่ 1"

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมในหัวข้อ “วัคซีน EDU สำหรับครูนักการศึกษา รุ่นที่ 1” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวดี ถังคบุตร รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ การนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ เนียมมณี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “อิสรภาพทางการเงินสำหรับครูนักการศึกษา” และ ดร.ณัฐวัฒน์ อริย์ธัชโภคิน บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายน่ารู้สำหรับครูรุ่นใหม่”

การอบรมดังกล่าวมีเป้าประสงค์สำคัญที่ผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่เรียนรู้ เสริมสร้างคุณค่าครูนักการศึกษาก่อนประจำการ อีกทั้งได้ความตระหนักรู้ด้านการออม และการวางแผนทางการเงินสำหรับครูนักการศึกษา การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการลงทุน ความเสี่ยงของการลงทุนและกฎหมายที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา