x
Submitted by CUEDU_PR on 21 March 2023

#EDUCUNEWS พิธีเปิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาครู โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566 (Enrichment Program) (ระดับเครือข่าย)

.

วันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ ห้องดวงเดือน พิศาลบุตร อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาครู โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566 (Enrichment Program) ระดับเครือข่าย โดยมี รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีเป็นประธานเปิดงาน

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาครูผู้รับทุนในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นการพัฒนานิสิตตลอดระยะเวลา 5 ปีขณะที่ศึกษาในสถาบันผลิตครู ตลอดจนเป็นการพัฒนาเชิงระบบให้แก่นิสิต

โครงการนี้ฯ มีสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ การผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้ขอความร่วมมือจากสถาบันผลิตครูชั้นนำทั่วประเทศให้ร่วมกันผลิตครูที่มีคุณภาพ มีความรอบรู้ในศาสตร์วิชาเฉพาะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว มีความพร้อมที่จะเข้าปฏิบัติงานครูในภูมิลำเนาของตนเอง

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานครู สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมระดับเครือข่าย ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้กับนิสิตนักศึกษาในสถาบันผลิตครูทั้ง 8 แห่ง โดยได้ออกแบบและจัดกิจกรรมที่ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านศาสตร์ด้านการออกแบบการเรียนการสอน การออกแบบและจัดกิจกรรม เน้นการพัฒนาสมรรถนะด้านคุณลักษณะครู ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และด้านอัตลักษณ์ครู การปฏิบัติตนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยบรรณวิชาชีพ มีความรู้ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู รวมถึงเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานครูให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนานวัตกรรมเชิงกระบวนการที่เป็นอัตลักษณ์ของเครือข่าย (คุณลักษณะของนักวิจัยด้านการศึกษา) และถูกนำไปใช้ในการพัฒนานิสิตในโครงการโดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา