x
Submitted by CUEDU_PR on 28 April 2023

#EDUCUNEWS เสวนาวิชาการ "Work ไร้ Balance: เมื่อ Balance ของเราไม่เท่ากัน"

.

วันที่ 27 เมษายน 2566 ณ ห้องดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการ "Work ไร้ Balance: เมื่อ Balance ของเราไม่เท่ากัน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 2759362 การปรับพฤติกรรมผู้เรียน (Behavior Modification for Students) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.

การเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณอิสระ ฮาตะ และคุณนิธิกานต์ หนองห้าง ศิษย์เก่าสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมเสวนา

.

เสวนาดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การปรับพฤติกรรมเพื่อให้เกิดแนวคิดสมดุลงานและชีวิตสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทั่วไป เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองให้สามารถจัดการกับภาระหน้าที่การงาน การเรียน และชีวิตส่วนตัวให้เกิดเป็นความสมดุลทั้งในงานและชีวิตส่วนตัว รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่กำลังประสบกับปัญหาภาระการเรียนและภาระงานจนทำให้เข้ามาเบียดบังการดำเนินชีวิตส่วนตัว ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้าและภาวะหมดไฟอันจะนำไปสู่ปัญหาความเครียด ความวิตกกังวล อารมณ์เชิงลบ และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ดี กับบุคคลรอบข้างได้