x

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอ้างอิงในศาสตร์นโยบาย การจัดการ และความเป็นผู้นำทางการศึกษาของแผ่นดินและภูมิภาค