x

ชื่อสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ศรีประเสริฐ

Asst.Prof. Santi Sriprasert

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา

เบอร์โทร: 02-2182604 ต่อ 127

อีเมล์: 

ชื่อสกุล: นายธนพล ลิ่มอรุณ

Mr.Thanapol Limarun

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
(หัวหน้ารับผิดชอบงานศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ)

เบอร์โทร: 02-2182604 ต่อ 127

อีเมล์: Thanapol.Li@chula.ac.th

ชื่อสกุล: นางวารุณี วิเชตชาติ

Mrs.Warunee Wicheschart

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ

เบอร์โทร: 02-2182604 ต่อ 127

อีเมล์: warunee.w@chula.ac.th