x

 

ประวัติ

        ภารกิจกายภาพ เป็นภารกิจหนึ่งภายใต้กลุ่มภารกิจกายภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยสังกัดกลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปและกายภาพ ฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน ในปี 2562 โดยแยกจากงานบริหารทั่วไป และรวมเข้ากับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อความคล่องตัวและคุณภาพในการให้บริการในด้านการใช้สถานที่ โดยภารกิจกายภาพมีภาระหน้าที่ด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และยานพาหนะของคณะครุศาสตร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเอื้ออำนวยต่อบรรยากาศการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารงานตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของของคณะครุศาสตร์

 

วิสัยทัศน์

          การพัฒนาระบบกายภาพเพื่อให้ คณะครุศาสตร์ เป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศเหมาะสมสำหรับการเรียน การสอน การทำกิจกรรมเพื่อบ่มเพาะ ผู้จะเป็นแม่พิมพ์ของชาติในอนาคต

 

พันธกิจ

          ภารกิจกายภาพมีภารกิจหลักในการสนับสนุนการดำเนินงานในด้านบริหารจัดการอาคารและสถานที่ ภูมิทัศน์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และยานพาหนะของคณะครุศาสตร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเอื้ออำนวยต่อบรรยากาศการเรียนการสอน การวิจัย


ข่าวสาร/ประกาศ