x
Submitted by CUEDU_PR on 27 September 2021

“มิตรภาพ ตราบถาวร” เนื่องในโอกาสเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ นายถาวร ชูจินดา สังกัดภารกิจกายภาพ เนื่อวในโอกาสเกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช.สุชีวะ คณบดี เป็นประธานการจัดงาน ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมงานเข้าร่วมงานดังกล่าว

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่รัฐบาลยังคงขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติมาตรการอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการรวมกลุ่มการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพ ในปีนี้ คณะครุศาสตร์ จึงเห็นควรจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์เกษียณอายุทำงานด้วยรูปแบบ Zoom โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมของงาน ประกอบด้วยการรับชมวีดิทัศน์ กิจกรรมแกะกล่องของขวัญ การแสดงของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมถึงการ เขียนคำอวยพรในแพลตฟอร์ม (Padlet) บรรยากาศครั้งนี้ มีความอบอุ่น เสมือนจริงที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เกษียณ และผู้ร่วมงานทุกท่าน