x

           คณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา จัดโครงการเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563  ณ สถาบันที่มีนักเรียนทุนพระราชทานฯ กำลังศึกษาอยู่ จำนวน
ทั้งสิ้น 38 สถาบันทั่วประเทศ โดยคณะครุศาสตร์เป็นหนึ่งในสถาบันที่มีนักเรียนทุนพระราชทานฯ ศึกษาอยู่  ในการนี้คณะทำงานฯ ได้เข้า
เยี่ยมเยียนรับฟังปัญหาที่คณะครุศาสตร์  ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล)
และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (นางสุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์) ให้การต้อนรับ ณ ห้อง 704 ชั้น 7 อาคารพระมิ่งขวัญฯ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ