x
Submitted by CUEDU_PR on 31 October 2022

#EDUCUNEWS "บรรยากาศพิธีแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564"

.

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ณ โถงอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย โดยมี รองศาสตาจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ พลเอกชาญ บุญประเสริฐ ประธานชมรมสายสัมพันธ์ผู้ปกครองและคณาจารย์ กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่บัณฑิต และผู้แทนบัณฑิตกล่าวอำลา

.

งานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ในทุก ๆ ปี เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างบัณฑิตกับบัณฑิต คณาจารย์คณะครุศาสตร์ สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ และชมรมสายสัมพันธ์ผู้ปกครองและคณาจารย์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นบัณฑิตคณะครุศาสตร์และการเป็นสมาชิกวิชาชีพครู การนี้มีคณาจารย์คณะครุศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนิสิตผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

.

ในนามของประชาคมครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก สมกับความตั้งใจที่ได้มุ่งมั่นและพากเพียร นำความรู้ที่ได้สั่งสมจากคณะครุศาสตร์ไปเป็นแนวทางรับใช้สังคมได้อย่างเหมาะสม และดำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิจุฬา ที่จะออกไปรับใช้ประชาชน ให้สมกับปณิธานของคณะครุศาสตร์ที่กล่าวไว้ว่า “ความเรืองปัญญาและคุณธรรม คือมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร์”