x
Submitted by CUEDU_PR on 28 November 2022

#EDUCUNEWS "ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2565"

.

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2565

.

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดการประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวใหม่ ประกอบด้วย ข้อบังคับว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 และประกาศที่เกี่ยวข้อง ประเภทและแนวทางการรับใบอนุญาตแนวใหม่ เกณฑ์การรับรองปริญญาแนวใหม่ การจัดกลุ่มวิชาในการสอบใบอนุญาตแนวใหม่ การจัดสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2565 การจัดทำแนวทางการออกแบบหลักสูตรการผลิตครูและครูอาชีวะ มีคณบดีและผู้แทนคณบดีของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมทั้งในรูปแบบ onsite และ online ร่วมตอบข้อสงสัยเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในประเทศไทยให้ประสบผลสำเร็จในอนาคต