x
Submitted by CUEDU_PR on 8 December 2023
ประชาคมครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ได้รับการกำหนดตำแหน่งวิชาการสูงขึ้น
ตามมติสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 881 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า
อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็น "รองศาสตราจารย์"
2. อาจารย์ ดร.ณภัทร ชัยมงคล
อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"