x

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา

อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 3

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1  02-2182429

2 libedu@chula.ac.th

3  lib.edu.chula.ac.th       

 5  lib.edu.chula.ac.th


เวลาทำการ

เปิดภาคการศึกษา

จันทร์ - ศุกร์ :08.00 - 19.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ : 10.00 - 18.00 น.
ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

ปิดภาคการศึกษา 

จันทร์ - ศุกร์ :08.00 - 17.00 น.
ปิดบริการ เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์