x

 

 

ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี แบ่งประเภทของทุนได้ ดังนี้

 • ทุนประเภท ก            ทุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน
 • ทุนประเภท ข(1)         ทุนค่าเล่าเรียน
 • ทุนประเภท ข(2)         ทุนช่วยเหลือเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือน
      • ก่อน ปีการศึกษา 2556 เดือนละไม่เกิน 4,000 บาท หรือปีละไม่เกิน 48,000 บาท
      • ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2556 เดือนละไม่เกิน 5,000 บาท หรือปีละไม่เกิน 60,000 บาท
 • ทุนประเภท ค           ทุนค่าใช้จ่ายบางส่วน ไม่เกิน 10,000 บาท / ปีการศึกษา

ทุนจากงบประมาณคณะและผู้บริจาค

 • จัดสรรให้นิสิตตามความเดือดร้อนจำเป็นและเหมาะสม
 • จัดสรรตามความประสงค์ของเจ้าของทุน เช่น ระบุสาขาวิชา ระบุผลการเรียน ระบุว่าให้เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ฯลฯ
 • จัดสรรตามจำนวนเงินและจำนวนทุนที่เจ้าของทุนระบุมา

เงื่อนไขในการรับทุน

 1. เป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี
 2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี โดยมีผู้รับรองความประพฤติ
 4. นิสิตต้องปฏิบัติตาม ประกาศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อบังคับและเงื่อนไขของนิสิตทุนอุดหนุนการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถติดต่อยื่นเรื่องขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาได้ที่กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

 • นิสิตปัจจุบัน
  1. ยื่นใบสมัคร ประมาณเดือนมกราคม ของทุกปี
  2. สัมภาษณ์ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
  3. ประกาศผล ประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี
 • นิสิตใหม่
  1. ยื่นใบสมัคร ประมาณเดือนมิถุนายน ของทุกปี
  2. สัมภาษณ์ ประมาณเดือนมิถุนายน ของทุกปี
  3. ประกาศผล ประมาณเดือนกรกฎาคม ของทุกปี

 

บุคลากรผู้รับผิดชอบ  :   

โทรศัพท์ 02-218-2535

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official : @038gcwvy

ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือนิสิตทุน (Fill Form)