x

           เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า  มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมกันผ่านโครงการจิตอาสาต่างๆ เพื่อประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ทางโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จึงจัดกิจกรรมโครงการสาธิตจุฬาฯ ปลูกจิตอาสา ร่วมใจปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรขึ้นเพราะป่าชายเลนในประเทศไทย คือปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการค้ำจุนและพัฒนาสิ่งแวดล้อม นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันป่าไม้มีความสำคัญทั้งในด้านเป็นแหล่งผลิตอาหาร เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นฐานทรัพยากรที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของวิถีชีวิตแบบไทยที่ทรงคุณค่ามาทุกยุคทุกสมัยที่กำลังจะหมดสิ้นไปด้วยได้รับผลกระทบจากการพัฒนาความเจริญในด้านต่างๆ ที่กำลังรุกล้ำเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้ง
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยตระหนักถึงคุณค่าของป่าชายเลน ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและเป็นกำแพงธรรมชาติป้องการกัดเซาะชายฝั่ง โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้ความรู้เรื่องป่าชายเลน ระบบนิเวศ และการไปปฏิบัติจริงในการปลูกป่าชายเลน ตลอดจนการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกในโอกาสต่าง ๆ อยู่เสมอมา และเพื่อให้มีความต่อเนื่องกับการจัดทำโครงการนี้โรงเรียนจึงเห็นสมควรให้ดำเนิน “โครงการสาธิตจุฬาฯ ปลูกจิตอาสา ร่วมใจปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ณ บริเวณพื้นที่ปลูกป่า ชายเลน  จังหวัดสมุทรปราการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อระบบนิเวศและเป็นเวลาพิเศษอันทรงคุณค่าที่นักเรียน คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะได้เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน อีกทั้งยังแสดงพลังความสามัคคีร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรธรรมชาติ อันทรงคุณค่ามหาศาลให้คงอยู่คู่ประเทศไทย และคู่โลกสืบไปนานเท่านาน