x
Submitted by CUEDU_EIRC on 31 January 2022

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา เปิดให้บริการตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

พื้นที่บริการ ชั้น 2-3 เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

ปิดบริการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการกรุณาปฏิบัติตามมาตรการก่อนเข้าใช้บริการ