x

 1. สร้าง เผยแพร่ และประยุกต์องค์ความรู้ของศาสตร์พัฒนศึกษา บริหารการศึกษา นิเทศการศึกษา อุดมศึกษา และธุรกิจและอาชีวศึกษา
 2. ผลิตและพัฒนาผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้สอนที่เน้นความเรืองปัญญาและคุณธรรม
 3. สร้างและเข้าร่วมในเครือข่ายทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
 4. มีส่วนร่วมในการผลักดันและชี้นำการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมระดับชาติและนานาชาติ