x

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา มีจุดมุ่งหมายที่เป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการก้าวไปสู่ความเป็นแหล่งอ้างอิงด้านวิชาการของแผ่นดินและภูมิภาค คือ การยกระดับคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาของภาควิชาสู่ระดับนานาชาติ การเป็นผู้นำทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพในระดับนานาชาติ และการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  

ภาควิชามีหลักการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การกระจายและผนึกกำลังความเชี่ยวชาญระหว่างคณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ ภายในภาควิชา และระหว่างคณาจารย์ภาควิชาต่างๆ ภายในคณะครุศาสตร์ ให้เป็นการประสานพลังร่วม (Synergy) กับการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษาระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ โดยกำหนดจุดมุ่งหมายที่สำคัญ 4 ด้าน ดังนี้         

จุดมุ่งหมายด้านการสร้าง เผยแพร่และประยุกต์องค์ความรู้ของศาสตร์ ในขอบเขตของภาควิชา

ครอบคลุมทั้งองค์ความรู้ที่เป็นวิทยาการสากลและภูมิปัญญาไทย โดยการยกระดับคุณภาพของผลผลิตภาควิชาสู่ระดับนานาชาติ การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการพัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพในระดับนานาชาติ

จุดม่งหมายด้านการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้สอน

คือ การผลิตบัณฑิต ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้สอน ที่เน้นความเรืองปัญญาและคุณธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ กับการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  

จุดมุ่งหมายด้านการเป็นผู้นำในศาสตร์

คือ การพัฒนาขีดความสามารถของภาควิชาในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการบนฐานการสร้างความรู้และความร่วมมือ การเข้าร่วมและเป็นแกนนำในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ  

จุดมุ่งหมายด้านการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมระดับชาติและนานาชาติ

คือ การมีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนานโยบายด้านการศึกษาและการบริหารจัดการ การเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการบริหารจัดการ โดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน