x

เอกสารปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

1. บันทึกนำส่ง

2. แบบฟอร์ม มคอ.2 (ฉบับปรับปรุง 29 มิถุนายน 2561)

3. บทสรุปการเสนอปรับปรุงหลักสูตร

    3.1 เอกสารหมายเลข 1 โครงสร้างหลักสูตร

    3.2 เอกสารหมายเลข 2 แบบประเมินหลักสูตร

4. แบบฟอร์มสรุปข้อมูลหลักสูตร

5. แผนการจัดหานิสิตชาวต่างชาติ (เฉพาะกรณีเปิด_ปรับเป็นหลักสูตรนานาชาติ) *ฟรีฟอร์ม แต่ละหลักสูตรเขียนเอง

6. แบบเสนอเปิดรายวิชาใหม่ (ถ้ามี)

7. หลักฐานการเบิกจ่ายค่าปรับปรุงหลักสูตรเหมาจ่าย *โปรดแนบสำเนาเลขที่บัญชี

 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา

-  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558